ID# 1152 邪骸兽人 Orc Skeleton
 •  
  等级 体型 lv28  中型
  HP 2278
  基本经验 315
  职业经验 194
  MVP Exp 0
  种族 不死 属性 不死 1
  Str 1 Int 0
  Agi 14 Dex 30
  Vit 18 Luk 15
  100%命中 245 95%回避 227
  攻击速度 0.00秒 防御力 10
  攻击伤害 190 - 236
  攻击距离 1格内 魔法防御 10
  魔法范围 10 格 视线范围 12 格
  被攻击延迟 2420 模式 0x3885
 • 属性说明
  无 100%
  水 100%
  地 100%
  125%
  风 100%
  -25%
  150%
  -25%
  念 100%
  不死 0%
  魔物技能
  • 特性说明
    - 主动攻击
    - 改变目标 (攻击时)
    - 改变目标 (追逐时)
   邪骸兽人掉落物品
   邪骸兽人出没地图
   • 1@tower(5) - 恩德勒斯塔 (无限塔) 1楼
   • 2@orcs(30) - 兽人地下洞穴 2楼
   • 6@tower(100) - 恩德勒斯塔 (无限塔) 6楼
   • orcsdun01 - 兽人地下洞窟 1层 +10x / 3~4 分钟
   • orcsdun02 - 兽人地下洞窟 2层 +10x / 3~8 秒 +20x / 1~2 分钟 +20x / 2~3 分钟
     出没地图 数量 刷新 墓碑